Schmidhuber

Kat. Ausst. Holger Schmidhuber. Broken Territories. Hsrg. V. Museum Wiesbaden & Sammlung Teunen. Museum Wiesbaden / CCA Kunsthalle Andratx (ES), 2017

ISBN: 978-3-9816193-4-8